2020 Yamaha Drive2 AC PTV

2020 Yamaha Drive2 AC PTV, 2-passenger, available at $8,545